Regulamin sklepu internetowego www.kacbru.pl

Sklep internetowy www.kacbru.pl, działający pod adresem https://www.kacbru.pl, dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.

Słowniczek:

Sprzedawca KacBru Kamila Świerczek, z siedzibą w Częstochowie przy ul. Botanicznej 28, wpisaną do CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI o DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ pod nr NIP 5732719420, Regon 367113777. Nr telefonu +48 572 72 71 71 , adres e-mail: biuro@kacbru.pl
Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.kacbru.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;.
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą posiadająca konto klienta.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat z tytułu zamówień.
Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu płatności on-line.

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.kacbru.pl
3. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.
4. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.kacbru.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Wyjątkiem są przerwy serwisowe prowadzone na stronie.
5. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć konto klienta należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.kacbru.pl, w tym podać adres email, określić hasło do konta i zaakceptować niniejszy regulamin.
6. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. W przypadku zamówień z formą płatności „przy odbiorze” składanych z nowo utworzonego Konta Klienta, Klient otrzymuje e-maila z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia również w przypadku innych zamówień.
7. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:,
a) wyboru zamawianych towarów,
b) wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
c) wyboru sposobu płatności.
8. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
9. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu). Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
a) częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów. Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne.
b) anulowanie całości zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.
10. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar – Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.
11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
13. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w I ust. 6 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

II. Zmiany w zamówieniach.

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Towary sprowadzane na zamówienie specjalne nie podlegają zmianie zamówienia. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt e-mail lub telefoniczny z Działem Sprzedaży Internetowej.
2. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.

III. Ceny towarów.

1.Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
a) podawane są w złotych polskich,
b) zawierają podatek VAT,
c) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
4. Promocje oraz Rabaty dla klientów w Sklepie nie podlegają łączeniu.
5. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w wartości zamówienia. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

IV. Czas realizacji zamówienia.

1. Przy każdym towarze podana jest orientacyjna dostępność w magazynie. Dostępność oraz stan w magazynie może ulec zmianie. Czas realizacji zamówienia, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę, uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
2.Dostawa realizowana jest za pośrednictwem:
a) za pośrednictwem firmy kurierskiej zgodnie z cennikiem. Przesyłki o niestandardowym gabarycie wysyłane są po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem zgodnie z cennikiem Firmy kurierskiej,
b) odbiór osobisty, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
3. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.
4. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

V. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
a) płatność przy odbiorze. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,
b) przelew bankowy, przelew elektroniczny w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.
2. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności „płatność przy odbiorze” Klientowi, który nie odbierze dwóch kolejno zrealizowanych zamówień płatnych przy odbiorze, bez względu na formę dostawy. Przywrócenie formy dokonania zapłaty „płatność przy odbiorze” dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia opłaconego w inny sposób niż „przy odbiorze”.

VI. Reklamacje.

1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.
W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu:

KacBru Kamila Świerczek
ul. Botaniczna 28
42-216 Częstochowa
Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
4. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII „Zwrot należności Klientom”.

VII. Prawo odstąpienia od umowy.

1.Każdemu klientowi, będącym konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.kacbru.pl przysługuje na podstawie przepisów prawa prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej.
Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:
Kacbru Kamila Świerczek
ul. Botaniczna 28
42-216 Częstochowa
biuro@kacbru.pl
2. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru w dniu zawarcia umowy o świadczenie usług. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej. Towar zwracany musi być w oryginalnym opakowaniu w stanie niewskazującym na użycie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar kompletny w oryginalnym opakowaniu w stanie nie wskazującym na użycie należy zwrócić na poniższy adres:
Kacbru Kamila Świerczek
ul. Botaniczna 28
42-216 Częstochowa
4. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają Klienta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Sprzedawcę świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta.

USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Art. 38:
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

VIII. Zwrot należności klientom.

1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.
2. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto wskazane przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres, nazwa firmy, itp.) lub błędnego numeru konta.

IX. Dane osobowe w sklepie internetowym.

Informacja o Administratorze Pana/Pani danych osobowych

W związku ze zmianą przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, spełniając obowiązek informacyjny, wskazujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KacBru Kamila Świerczek, ul. Botaniczna 28, 42-216 Częstochowa(dalej jako „Administrator”).

Z Administratorem może Pani/Pan skontaktować się za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej lub poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@kacbru.pl

Ponad to może Pani/Pan skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.kacbru.pl

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być nasi pracownicy, podmioty współpracujące z KacBru Kamila Świerczek , partnerzy handlowi, oraz podmioty realizujące na rzecz Administratora usługi prawne, usługi rachunkowe oraz usługi informatyczne, w tym również hostingowe.

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

1) jest to niezbędne dla realizacji umowy, którą zawarli Państwo z KacBru Kamila Świerczek lub do podjęcia czynności, na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy;

2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu KacBru Kamila Świerczek w celach:

 • statystycznych,
 • badania satysfakcji klienta,
 • dochodzenia roszczeń;
 • marketingowych, w tym w celu przesyłania treści marketingowych

3) podatkowych oraz rachunkowych.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane i przetwarzane w celach, o którym mowa powyżej, również przez podmioty współpracujące z KacBru Kamila Świerczek.

Pani/Pana nie będą przekazywane do odbiorców w państwach nie objętych Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Informujemy także, że Administrator podejmuje wszelkie starania i dokłada należytej staranności, celem zapewnienia wszelkich środków fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą oraz nie uprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem lub dostępem.

Pani/Pana uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Prawo do cofnięcia zgody – w dowolnym czasie może Pani/Pan wycofać zgodę, ze skutkiem na przetwarzanie danych złożoną KacBru Kamila Świerczek. W takim przypadku Pani/Pana dane nie będą przetwarzane przez KacBru Kamila Świerczek oraz podmioty z nim współpracujące w celach objętych uprzednią zgodą.
 2. Prawo do żądania od Administratora usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – może Pani/Pan żądać usunięcia wszystkich lub części swoich danych osobowych.
 3. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku, gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu KacBru Kamila Świerczek
 4. Prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych.
 5. Prawo do żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych.
 6. Prawo do żądania od Administratora ograniczenia Pani/Pana danych osobowych.
 7. Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.
 8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Może Pani/Pan skorzystać z powyższych uprawnień, z wyłączeniem pkt. 8, kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres siedziby Administratora lub poczty elektronicznej, na adres e-mail: biuro@kacbru.pl

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska, adresu, oraz – w zależności od przedmiotu umowy – innych danych, jest warunkiem jej zawarcia.

Ich podanie nie jest obowiązkowe, aczkolwiek może to skutkować niemożliwością zawarcia mowy przez KacBru Kamila Świerczek. Ponadto podanie określonych danych jest wymogiem ustawowym, w szczególności wynikającym z przepisów podatkowych. W pozostałym zakresie podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.

Więcej informacji odnośnie danych osobowych, podstaw prawnych i zakresu oraz czasu ich przetwarzania, a także zmian udzielonych zgód i ich odwołania znajdzie Pani/Pan w polityce prywatności, dostępnej na stronie www.

X. Postanowienia końcowe.

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a Kacbru Kamila Świerczek.
2. Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
6. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.).8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 4.03.2018r.
8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.kacbru.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

Zobacz także:

Informacje na temat Polityki Cookies.
Informacje na temat klauzuli informacyjnej RODO.